transparent

Pomorskie Stowarzyszenie Karpiarzy

PSK Pomorskie Stowarzyszenie Karpiarzy zostało założone 10 lutego 2007 roku przez grupę zapaleńców  z okolic Trójmiasta.

Naszymi głównymi celami jest propagowanie nowoczesnego wędkarstwa karpiowego opartego o zasadę złów i wypuść, etykę wędkarską i koleżeństwo.


Wspomaganie inicjatyw związanych z ochroną środowiska, organizacja imprez i zawodów karpiowych w duchu zdrowej rywalizacji.

Wstąpienie do PSK możliwe jest tylko poprzez protekcję naszego członka, przejścia okresu próbnego i późniejszej akceptacji kandydata przez Kapitułę PSK.


Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków Kapituły Pomorskiego Stowarzyszenia Karpiarzy, którą stanowią wszyscy członkowie Założyciele Stowarzyszenia, lecz nie odwołani z niej.
Zgromadzenie Członków Kapituły PSK właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia.

PSK jest reprezentowane przez jego Prezesa i Vice Prezesa do ich kompetencji należy: kierowanie bieżącą działalnością PSK, wykonywanie uchwał Zgromadzenia Kapituły, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i Statutu Wewnętrznego Stowarzyszenia, terminowego uiszczania składek, popierania i realizowania celów Stowarzyszenia.
Przynależność do PSK uprawnia do korzystania ze wszystkich przywilejów jakie posiadają członkowie PSK.

PSK jest Stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. 


Użycie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronach bez pisemnej zgody jest zabronione